Siapa yang masih belum tahu dengan doa qunut? Doa qunut pastinya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya orang NU. Doa ini pasti selalu dibaca disaat sholat subuh baik itu berjamaah ataupun saat sholat sendiri.

Bacaan doa Qunut khususnya doa Qunut subuh memiliki hukum tersendiri. Dikutip dari NU online, hukum dari doa qunut merupakan sunnah ab’adl. Artinya jika lupa membaca maka disunnahkan untuk sujud sahwi sebelum salam di tahiyat akhir.

Doa qunut juga dibedakan menjadi tiga macam yaitu doa qunut nazilah, doa qunut witir, dan doa qunut subuh. Berikut ini macam-macam doa qunut lengkap dengan bacaan dan artinya.

1. Doa Qunut Nazilah

Doa qunut nazilah biasanya dibaca saat terjadi sebuah musibah seperti bencana alam, perang dan lainnya. Doa ini dibaca demi kebaikan seseorang atau doa atas kejahatan seseorang.

Rasulullah pernah mencontohkan nya selama satu bulan, saat banyak sahabat penghapal Qur’an terbunuh di sumur Ma’unah. Pendapat ini didukung dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A dengan perawi Imam Bukhori dan Imam Ahmad.

Tidak hanya diwaktu subuh qunut nazilah juga bisa dibaca ditiap waktu sholat 5 waktu. Berikut ini bacaan dari doa qunut nazilah :

Bacaan doa qunut nazilah
Bacaan doa qunut nazilah

Doa Qunut Nazilah Latin : 

Allahumma innaa nasta‘iinuka wa nastaghfiruk, wa nastahdiika wa nu’minu bik wa natawakkalu alaik, wa nutsnii alaikal khaira kullahu nasykuruka wa laa nakfuruk, wa nakhla‘u wa natruku man yafjuruk.

Allahumma iyyaaka na‘budu, wa laka nushallii wa nasjud, wa ilaika nas‘aa wa nahfid, narjuu rahmataka wa nakhsyaa adzaabak, inna adzaabakal jidda bil kuffaari mulhaq.

Allahumma a’izzal islaama wal muslimiin, wa adzillal mu’tadiinadzholimiin, wa dammir a’daikaa a’daa addiin, wa ngshurnaa ‘alaihim yaa robbal ‘aalamin.

Allahumma ngsur ikhwaananaa fii kulli makaan, warfa’  ‘anhumul qohtho wal balaa’, wal harba wal i’tidaa’

Allahumma laa tumakkinal a’daa-a  minnaa wa laa fiinaa wa laa tusallithhum ‘alainaa bidzunuubinaa

Allahumma qinal aswaa-a wa laa taj’alnaa mahallal lilbawaa. Allahumma-ksyif  ‘annal balaa-a maa laa yaksyifhu ghairuk.

Arti Doa Qunut Nazilah :

“Yaa Allah, sungguh kami memohon bantuan-Mu, meminta ampunan-Mu, mengharap petunjuk-Mu, beriman kepada-Mu, bertawakkal kepada-Mu, memuji-Mu, bersyukur dan tidak mengingkari atas semua kebaikan-Mu, dan kami menarik diri serta meninggalkan mereka yang mendurhakai-Mu.

Yaa Allah, hanya Kau yang kami sembah, hanya kepada-Mu kami hadapkan shalat ini dan bersujud, hanya kepada-Mu kami berjalan dan berlari. Kami mengaharapkan rahmat-Mu. Kami takut pada siksa-Mu karena siksa-Mu yang keras itu akan menimpa orang-orang kafir….”

Dari jenis doa qunut yang lain, doa qunut nazilah sering juga disebut doa qunut panjang karena bacaannya yang lebih banyak. Namun meskipun panjang doa Qunut ini sangat baik untuk dibaca.

Selain versi doa qunut nazilah diatas, kita masih bisa menemunkan beberapa versi lain yang sering dibaca. Namun inti dari setiap doa ini ialah mendoakan kebaikan bagi umat manusia khususnya umat islam yang terkena musibah

2. Doa Qunut Witir

Sesuai dengan namanya, doa qunut ini dibaca saat kita melakukan sholat witir. Biasanya pada 15 hari atau 10 hari terakhir bulan Ramadhan di rakaat terakhir dari sholat witir.

Qunut ini sering juga dikenal dengan doa qunut pendek karena bacaannya yang singkat dan mudah dihapal. Berikut ini bacaan doa qunut witir:

Bacaan doa qunut witir
Bacaan doa qunut witir

Doa Qunut Witir Latin:

Allahummahdinii fiiman hadait, wa’aafinii fiiman ‘afait, watawallanii fiiman tawallait, wabaarik lii fiima a’thait, waqinii syarrama qadlait, fainnaka taqdhii walaa yuqdho ‘alaik, wainnahu laa yadzillu man waalait, tabaarakta rabbana wata’aalait

Arti Doa Qunut Witir:

“Yaa Allah, berikanlah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, berikanlah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan,

dan uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah apa yang telah Engkau berikan kepadaku, dan lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan,

sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan bukan diputuskan, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi”

3. Doa Qunut Subuh

Qunut subuh merupakan doa yang paling sering dibaca warga NU saat melaksanakan sholat subuh. Sehingga tidak jarang orang mengenalnya dengan sebutan doa qunut NU.

Bacaan antara doa qunut witir dan subuh juga tidak terlalu berbeda. Untuk lebih jelasnya beriktut ini lafal doa qunut subuh:

 

Bacaan doa qunut subuh
Bacaan doa qunut subuh

Doa Qunut Subuh Latin:

Allahummah dinii fii man hadait. Wa’aafinii fii man ‘aafaiit. Wa tawallanii fii man tawallaiit. Wa baarik lii fiimaa a’thaiit. Wa qinii syarramaa qadthaiit. Fa innaka taqdthii walaa yuqthdaa ‘alaiik. Wa innahu laa yadzillu man wãlaiit. Walaa ya’izzu man ‘aadaiit. Tabaa rakta rabbanaa wata ’aalait Fa lakal-hamdu ‘alaa maa qadhaiit Astaghfiruka wa atuubu ilaiik, wa shallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadinin-nabiyyil ummiyyi wa’alaa aalihii wa shahbihii wa sallam

Arti Doa Qunut Subuh:

“Ya Allah tunjukkanlah saya sebagaimana mereka yang sudah Engkau berikan petunjuk. Dan berikanlah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah beri kesehatan.

Dan peliharalah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pelihara. Dan berilah keberkahan bagiku pada segala apa yang Engkau karuniakan.

Dan lindungi aku dari segala bahaya kejahatan yang Engkau sudah pastikan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum.

Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan tidak mulia orang yang  Engkau musuhi.

Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau. Maha bagi Engkau seluruh pujian di atas yang Engkau hukumkan

Aku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. (Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi kami Muhammad, keluarga dan sahabatnya.”

Dalam membaca doa qunut dapat dibedakan menjadi dua yaitu membaca doa qunut ketika sendiri dan ketika menjadi imam. Doa qunut imam biasanya merubah dhomir nii menjadi naa seperti Allahummahdiinaa fii man hadait… dan seterusnya.

Nah itulah tadi sekilas tentang bacaan doa qunut beserta artinya. Masih banyak doa sunnah lain yang bisa dibaca seperti doa sholat dhuha yang juga khusus.

Semoga dapat bermanfaat, apabila terdapat kesalahan atau informasi yang kurang lengkap kami mohon maaf dan terima kasih. Wallahu a’lam bi showaf.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *